Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 10. 02. 2022   aktualizace
Podpořili nás

Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women

Partneři

iGirls.cz Color Planet

Stanovy

Stanovy eLnadruhou o. s. schváleny MV 23. října 2007

 

I.
Název sdružení

Název občanského sdružení zní: eLnadruhou o. s., jako neoficiální zkratka může být používáno: L2 (dále jen „sdružení“).

II.
Sídlo sdružení

Podůlší 2048, 193 00, Praha 9.

III.
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností, které je určeno dětem, mládeži i dospělým jedincům bez ohledu na jejich národnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci, tělesnou vadu, nebo jiné menšinové zařazení.

IV.
Cíl sdružení

Cílem činnosti občanského sdružení je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných zájmů členů sdružení. Jedná se především o pravidelné setkání členů za účelem turnajů ve volejbale a fotbale, dále čtení autorských divadelních her, čtení prózy ve skupinách, pořádání diskuzí s politiky, společné přednášky o zemích, které členi navštívili. Pořádání kulturního festivalu a zajišťování hromadných návštěv divadel, koncertů a jiných kulturně zábavných míst. 

V.
Doba trvání sdružení

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

VI.
Orgány sdružení

VI/I.   Shromáždění


a)   Členství zakládajících členů ve sdružení vzniká při založení sdružení dnem podpisu těchto stanov. Členství dalších členů po vzniku sdružení vzniká zaplacením členského příspěvku, který určuje rada sdružení a po schválení a přijetí radou sdružení. V případě zaplacení členského příspěvku a následného nepřijetí a neschválení radou sdružení členský příspěvek propadá ve prospěch eLnadruhou. Každý člen má právo zúčastnit se jednání shromáždění a sdělovat své postřehy a návrhy na změnu.

b)
   Shromáždění členů sdružení se schází minimálně jednou ročně a svolává ho Rada sdružení. Mimořádné jednání se koná, pokud o to požádá rada sdružení nebo alespoň jedna polovina členů.

c)   Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomní alespoň dva členi rady.
 
d)   Do působnosti rady sdružení náleží zejména:

 • Měnit stanovy
 • Volit a odvolávat členy rady
 • Rozhodovat o výši a způsobu použití sdružených finančních prostředků
 • Rozhodovat o výši členského příspěvku
 • Rozhodovat o dalších záležitostech ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.

e)   Zánik členství ve sdružení vzniká:

  • Nezaplacením členského příspěvku k poslednímu dni daného roku
  • Písemnou dohodou
  • Smrtí člena
  • Rozpuštěním sdružení
    

VI/II.   Rada sdružení

a)   Rada sdružení má tři členy, kteří volí ze svého středu předsedu sdružení. Předseda organizuje a řídí činnost rady.

b)   Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní alespoň dva členi rady.

VII.
Zařazení a činnost členů

O činnost sdružení se starají všichni členové a zejména rada v čele s předsedou.

Funkce rady jsou: 

a)   Předseda
b)   Místopředseda
c)   Člen rady
 
VII/a)   Předseda:

 • Je osobou jednající za sdružení.
 • Je nadřízen všem členům sdružení.
 • Je osobou, která koordinuje činnost členů, je oprávněn ji pozastavit, vyslovit připomínku či ji zamítnout.
 • Určuje výdej finančních prostředků z pokladny.
 • V případě nepřítomnosti je zastupován místopředsedou a v případě i jeho nepřítomnosti členem rady.

VII/b)   Místopředseda:

 • Má v nepřítomnosti předsedy veškeré pravomoce spolu s podpisovým právem.
 • Jedná za sdružení v době nepřítomnosti předsedy.
 • Jeho povinnosti plynou z povinností předsedy.

VII/c)   Člen rady:

 • Zastupuje předsedu a místopředsedu v době jejich nepřítomnosti.
 • Jeho povinnosti plynou z povinností předsedy.

VIII.
Hospodaření sdružení

Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy. Prostředky na svoji činnost získává sdružení z členských příspěvků, darů, grantů a dotací. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada sdružení. Získané prostředky jsou používány na krytí administrativně-správních výdajů sdružení a na krytí služeb a prací nutných k činnosti sdružení v souladu s cíli sdružení, uvedenými v článku IV.

IX.
Majetek sdružení

Majetek sdružení je vždy označen evidenčním číslem, jenž odpovídá katalogovému listu a v případě i logem sdružení. Jiné užití loga je přísně zakázáno (s výjimkou reklamních materiálů, internetových stránek).

X.
Práva a povinnosti členů

Člen má právo zúčastnit se jakékoliv akce, kterou sdružení organizuje nebo se na ní svojí spoluprací či přítomností účastní. Člen má právo využít zvýhodněného vstupného všech akcí, které eLnadruhou pořádá. Člen má právo navrhovat změny, mít nové postřehy, připomínky a tak se podílet na chodu eLnadruhou. Člen je na akcích povinen dodržovat pokyny od organizátora(ů) akce a vždy chránit dobré jméno, čest a logo sdružení. Člen je povinnen platit členské příspěvky, které jsou určeny radou sdružení. Členský příspěvek je povinen uhradit nejpozději k poslednímu dni daného roku.

XI.
Zánik sdružení

1.   Sdružení zaniká, pokud usnesení o jeho zániku schválí Rada sdružení.
2.   Likvidaci sdružení v případě jeho zániku provede v souladu s obecně závaznými právními předpisy likvidační komise, ustanovená Radou sdružení současně s usnesením o zániku sdružení.
3.   Po provedené likvidaci bude majetek sdružení převeden bezplatně na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude taková vhodná osoba nalezena do tří měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

XII.
Závěrečná ustanovení

1.   Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
2.   Tyto stanovy byly přijaty a schváleny radou sdružení na shromáždění rady sdružení v Praze dne 14. října 2007.

 Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/elnadruhou.cz/index.php:168 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/elnadruhou.cz/index.php on line 168