Proudem
home O nas Statut Kontakty Dyskusje Rozliczne Rytmy 10. 02. 2022   updated
eLnadruhou is supported by

Global Fund for Women Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund

Our partners

iGirls.cz Color Planet

Statut

Statut eLnadruhou o.s. uchwalony dnia 23.października 2007 przez MSW

I.

Nazwa organizacji

Nazwa organizacji społecznej brzmi eLnadruhou o.s., jako nieoficjalny skrót może być używane: L2 (dalej tylko organizacja)

II.
Siedziba organizacji

Adres korespondencyjny: Čerpadlová 9, 190 00, Praha 9.

III.
Charakter organizacji

Organizacja jest dobrowolnym, pozarządowym, apolitycznym, stowarzyszeniem non-profit, które działa na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1990 nr 83). Organizacja jest zgodnie z czeskim prawem osoba prawną, prowadzącą działalność ogólnopaństwową, przeznaczoną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność fizyczną, czy też przynależność do jakiejkolwiek mniejszości. 

IV.
Cel organizacji

Celem działalności organizacji społecznej jest realizowanie kulturalnych, sportowych, naukowych i innych zainteresowań członków organizacji. Chodzi przede wszystkim o regularne spotkania m.in. turnieje siatkówki i piłki nożnej, wieczorki autorskie, na których prezentowane będą sztuki teatralne lub proza, organizowanie dyskusji z politykami, ogólne wykłady o krajach odwiedzanych przez członków; wspólne wizyty w teatrze, udział w koncertach i innych imprezach kulturalnych; organizacja festiwalu kulturalnego   

V.
Czas trwania organizacji

Organizacja została założona na czas nieokreślony.

VI.
Organy organizacji

VI/I.   Zgromadzenie

a)   Członkostwo założycieli organizacji uprawomocnia się z dniem podpisania niniejszego statutu. Po założeniu organizacji członkostwo uzyskuje się poprzez opłacenie składki członkowskiej ustanowionej przez Radę organizacji, oraz po zaakceptowaniu przez Radę. W przypadku opłacenia składki, ale odrzucenia przez Radę, składka nie jest zwracana. Każdy członek ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zgromadzenia i przedstawiania swoich spostrzeżeń i propozycji zmian.  

b)   Zgromadzenie członków organizacji spotyka się co najmniej raz w roku i jest zwoływane przez Radę. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się na wniosek Rady organizacji lub przynajmniej połowy członków.

c)   Do zatwierdzenia postanowień zgromadzenia wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Rady.
 
d)   Do obowiązków Rady organizacji należy przede wszystkim
 • Zmiana statutu
 • Powoływanie i odwoływanie członków Rady
 • Decydowanie o wysokości i sposobie wykorzystania wspólnych środków finansowych
 • Decydowanie o wysokości składki członkowskiej
 • Decydowanie o innych sprawach według ustawy nr 83 Dz. U. 1990

      Utrata członkostwa jest wynikiem

  • Nieopłacenia składki do końca danego roku
  • Pisemnej ugody
  • Śmierci członka
  • Likwidacji organizacji

VI/II.   Rada organizacji

a)  W skład Rady organizacji wchodzą trzej członkowie, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Przewodniczący organizuje i kieruje działalnością Rady.

b)   Do zatwierdzenia postanowień Rady wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Rady.

II.
Działalność członków

W działalność organizacji są zaangażowani wszyscy członkowie, w szczególności zaś Rada z przewodniczącym na czele.

Skład Rady: 

a)   Przewodniczący
b)   Wiceprzewodniczący
c)   Członek Rady

 
VII/a)   Przewodniczący

 • Reprezentuje organizację
 • Jest przełożonym wszystkich członków organizacji.
 • Koordynuje działalność członków. Jest uprawniony do jej wstrzymania, kierowania upomnień itp.
 • Zapewnia wypłaty środków finansowych z kasy.
 • W przypadku nieobecności zastępuje go wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego obowiązki przejmuje członek Rady.

VII/b)   Wiceprzewodniczący:

 • Pod nieobecność przewodniczącego posiada wszelkie uprawnienia, włącznie z prawem podpisywania dokumentów.
 • Reprezentuje organizację w czasie nieobecności przewodniczącego
 • Jego obowiązki wynikają z obowiązków przewodniczącego.

VII/c)   Członek Rady:

 • Zastępuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w czasie ich nieobecności.
 • Jego obowiązki wynikają z obowiązków przewodniczącego.

VIII.
Gospodarka majątkiem

W zakresie gospodarki majątkiem obowiązują ogólne przepisy prawne. Środki na prowadzenie działalności są uzyskiwane ze składek członkowskich, darów, grantów i dotacji. Za gospodarkę organizacji odpowiedzialna jest Rada. Uzyskane środki wykorzystywane są na pokrycie wydatków administracyjnych, usług i prac koniecznych do funkcjonowania organizacji zgodnie z celami zawartymi w art. IV.

IX.
Majątek organizacji

Majątek organizacji jest oznaczony numerem ewidencyjnym, który odpowiada liście katalogowej i ewentualnie logo organizacji. Inne wykorzystanie logo jest ściśle zakazane (za wyjątkiem materiałów reklamowych, stron internetowych).

X.
Prawa i obowiązki członków

Członek ma prawo uczestnictwa we wszystkich akcjach, które L2 organizuje, lub w których bierze udział. Członek ma prawo korzystać ze zniżek na wszystkie akcje organizowane przez L2.Członek ma prawo przedstawiać propozycje zmian, spostrzeżenia i upomnienia i w ten sposób współuczestniczyć w funkcjonowaniu organizacji. Członek podczas imprez ma obowiązek kierować się wskazówkami głównych organizatorów i zawsze bronić dobrego imienia, czci i logo organizacji. Członek ma obowiązek opłacać składki członkowskie wyznaczone przez Radę. Składka członkowska powinna być opłacona najpóźniej do ostatniego dnia danego roku.

XI.
Rozwiązanie organizacji

1.   Organizacja kończy działalność w momencie przyjęcia przez Radę uchwały o jej likwidacji.
2.   Likwidację organizacji przeprowadzi w zgodzie z obowiązującymi przepisami komisja likwidacyjna, powołana przez Radę razem z uchwałą o likwidacji.
3.   Po przeprowadzeniu likwidacji majątek organizacji zostanie bezpłatnie przekazany na rzecz innej non-profit osoby prawnej, której profil działalności jest zbieżny z celami organizacji. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zakończenia likwidacji nie zostanie znaleziona osoba spełniająca ww. warunki, pozostały majątek organizacji zostanie rozdzielony w równych częściach pomiędzy jej członków.

XII.
Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.   Niniejszy statut został przyjęty i uchwalony przez Radę organizacji na posiedzeniu Radu dnia 14 października 2007.

 

 

 Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/elnadruhou.cz/index.php:168 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/elnadruhou.cz/index.php on line 168