Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 10. 2014   aktualizace
Podpořili nás

Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women Navštivte nás na Facebooku

Partneři

iGirls.cz Color Planet


Soutěž na vytvoření loga platformy PROUD

21.3.2011 Zpráva pro všechny kreativce a grafiky. Pomozte vytvořit logo pro nově vzniklou platformu, která hájí naše práva a zviditelněte sebe i svou práci.

PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření nového loga-značky. Soutěže se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby starší 18 let. Vítězi zajistíme náležitou propagaci. Soutěžní návrhy je možné zasílat do 10. 4. 2011 včetně, na e-mailovou adresu: info@proud-os.cz.
Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 20. 4. 2011.
Vyhlášeno dne 11. 3. 2011.
Informace o vyhlašovateli:
Občanské sdružení PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu) sdružuje fyzické a právnické osoby, které usilují o společnost, ve které nejsou sexuální orientace a identita rozhodující pro kvalitu lidského života. Mezi naše cíle patří např.: pozitivní a nezkreslený obraz života sexuálních menšin; prosazování korektního názvosloví týkajícího se leseb, gayů, bisexuálních a transsexuálních lidí; zajištění rovného zacházení bez ohledu na sexuální orientaci; uzákonění společné adopce dítěte stejnopohlavními páry; legalizace stejnopohlavního manželství ad.
Zadání soutěže:
Předmětem soutěže je vytvoření loga-značky (dále jen logo) PROUDu, které se stane základem pro novou vizuální identitu PROUDu. Logo by mělo odrážet charakter a cíle sdružení (viz informace o vyhlašovateli), mělo by být jednoduché, moderní a komunikativní, zároveň originální a snadno identifikovatelné. Musí obsahovat název „PROUD“.
Soutěž je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „soutěžící“), které řádně zašlou návrh spolu s požadovanými údaji (viz odstavec „Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů“) a dodrží všechny podmínky soutěže. Soutěžící musí být starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnotící komise a osoby jim blízké.
Podmínky soutěže:
Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní práci nejpozději do neděle 10. 4. 2011 (včetně), a to v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@proud-os.cz. Do předmětu uvede „Soutěž – logo“.
Tento termín se považuje za uzávěrku. Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jejich část, ke svým zájmům.
Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů:
Každý soutěžící může odevzdat maximálně tři návrhy loga, z nichž každý bude zpracován samostatně. Návrhy odevzdá v digitální podobě uzpůsobené tisku formátu A4. Do soutěže budou zařazeny pouze ty návrhy, které budou obsahovat níže uvedené náležitosti, vyjma nepovinného bodu d).
E-mail s návrhem loga musí obsahovat následující přílohy:
a) logo – barevná varianta (ve dvou velikostech – delší strana loga maximálně 150 mm, respektive 12 mm) na samostatné A4 bez uvedení jakýchkoliv kontaktních údajů;
b) logo – černobílá varianta (ve dvou velikostech – delší strana loga maximálně 150 mm, respektive 12 mm) na samostatné A4 bez uvedení jakýchkoliv kontaktních údajů;
c) logo – černobílá varianta negativní (ve dvou velikostech – delší strana loga maximálně 150 mm, respektive 12 mm) na samostatné A4 bez uvedení jakýchkoliv kontaktních údajů;
d) popis návrhu loga – nepovinné (rozsah maximálně 1 normostrana) na samostatné A4 bez uvedení jakýchkoliv kontaktních údajů.
E-mail musí dále obsahovat:
e) předmět „Soutěž – logo“;
f) návrhy loga ve formátu PDF (maximální velikost jedné přílohy 2 MB);
g) čestné prohlášení ve znění: „Já, [vaše jméno a příjmení], prohlašuji, že jsem výhradním autorem všech předkládaných návrhů a jsem způsobilý k účasti v této soutěži a svou účastí neporušuji práva žádných třetích osob.“;
h) údaje o autorovi – jméno, příjmení, kontakt (e-mail, telefon nebo adresa), případně IČO či jiné identifikační údaje.
Hodnotící komise se skládá ze sedmi členů ve složení:
Dora Dutková – ilustrátorka a grafička časopisu A2,
Zuzana Štefková – kurátorka a pedogožka specializující se na feministické a queer umění,
Josef Rubeš – šéfredaktor deníku Metro,
Alberto Di Stefano – architekt, galerista a kurátor,
Vladimír Šír – vedoucí magazínu Proč ne?! Hospodářských novin.
PROUD zastupují Kristýna Ciprová – PR manažerka Gender Studies a Aleš Rumpel – ředitel filmového festivalu Mezipater.
Tajemníkem soutěže byl jmenován Zdeněk Robin Scholze. Tajemník eviduje soutěžní návrhy, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
Kritéria hodnocení:
Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:
• originalita, kreativní a grafické zpracování v souladu se zadáním vyhlašovatele soutěže;
• původnost soutěžní práce;
• možnost zmenšení na velikost, kde delší strana nepřesahuje 12 mm;
• použitelnost v černobílém a negativním provedení.
Vyhodnocení soutěže:
Veřejná soutěž je jednokolová. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 20. 4. 2011. Do téhož data bude výsledek spolu s vítězným návrhem uveřejněn na stránkách www.proud‑os.cz.
Do data 20. 4. 2010 budou o výsledku soutěže informováni e-mailem také všichni účastníci soutěže. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. PROUD si vyhrazuje právo nezvolit žádného vítěze soutěže.
Soutěžící, jehož návrh byl vyhodnocen hodnotící komisí jako nejlepší, se stává vítězem soutěže. Výherce soutěže se zříká nároku na finanční odměnu, ovšem jeho dílo a jméno budou zaslouženě propagovány. Vítěz se zavazuje dodat vítězný návrh ve formátu AI a/nebo EPS. PROUD, o.s. se stává výhradním a neomezeným vlastníkem loga. Jakékoliv nároky ze strany autora na libovolné užití loga mimo smluvní ujednání s PROUDem jsou zcela vyloučeny, jakož i další zpoplatnění užití loga ze strany autora či třetích osob (včetně jeho variant a různých způsobů užití) atp. Výjimku tvoří seznam autorových referencí.
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Autoři návrhů nemají nárok na úhradu těchto nákladů (skicovné).
Kontaktní osoba: Zdeněk Robin Scholze, e-mail: info@proud-os.cz.
Vyhlašovatel: PROUD, o.s. Šaldova 16, 186 00 Praha 8